کالای فیزیکی

حقیقت و زیبایی

حقیقت و زیبایی

حقیقت و زیبایی

۸۸٫۲۰۰تومان
بابک احمدی
مرکز
اضافه به سبد خرید

این كتاب كه از بیست و شش درس شكل گرفته، با روشی تازه مهم‌ترین مسائل زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر امروز را بررسی می‌كند. نویسنده كوشیده تا جنبه امروزی نظریات زیبایی‌شناسان را كشف كند. نخست هنر را پدیداری در حد ارتباط انسانی معرفی كرده و از هر دو دیدگاه هنرمند و مخاطب به بررسی هنر پرداخته و نیز به تفصیل نظریاتی را بررسی كرده كه تاكید را بر زمینه اجتماعی هنر، زبان اثر هنری، معناشناسی اثر، تماس با اثر و سرانجام شكل یا ساختار آن گذاشته‌اند. در واپسین درس‌ها نیز، دیدگاهی دیگر كه هنر را برتر از هرگونه ارتباط انسانی می‌شناسد، مورد بررسی قرار گرفته است. اینجا از زبان هیدگر با نكته‌های بدیعی آشنا می‌شویم كه راهگشای ادراك تازه‌ای از هنر خواهد بود. هر چند كتاب به روش تاریخی نوشته نشده، اما بنا به ضرورت، دیدگاه فیلسوفان بزرگ گذشته در مورد اثر هنری به دقت مورد بحث آن بوده است. كتاب از اندیشه‌های افلاطون تا نوترین دیدگاه‌های هنری را مطرح می‌كند. در پایان هر درس، كتاب‌شناسی جامعی نیز از منابع فارسی، فرانسوی و انگلیسی درباره مباحث آن درس افزوده شده است.